ប្រូម៉ូហ្សិន

ទឹកប្រាក់ស្វាគមន៍ចុះឈ្មោះជាសមាជិកថ្មី 50%


- លក្ខខ័ណ្ឌនៃការផ្តល់ជូន
✅ ដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិច: 10ដុល្លារ
✅ ការផ្តល់ជូនច្រើនបំផុត: 100ដុល្លារ
✅ ទឹកប្រាក់បន្ថែម : 50%
✅ ការផ្តល់ជូននេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 01 ខែសីហា ឆ្នាំ 2021 ម៉ោង 00:00:00 (GMT+8) រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែសីហា ឆ្នាំ 2021 ម៉ោង 23:59:59 (GMT+8)

រាល់ការដាក់ប្រាក់លោកអ្នកនឹងទទួលបាន 10%


ទឹកប្រាក់បន្ថែមពិសេសក្នុងរដូវកាលកូវីត 19


Footer